วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Missions
 • วิสัยทัศน์

  เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์

  ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภายในปีพ.ศ. 2570

 • พันธกิจ

  1. ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์

  2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

   

 • วัฒนธรรม " HOPE ”

  มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกัน

  "HOPE”

  H : Honesty : มีคุณธรรม

  O : Ownership : รับผิดชอบร่วมกัน

  P : Prompt to change : พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

  E : Establish : สร้างสรรค์

   

 • เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

  1. ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

  2. เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

   

 • ประเด็นการพัฒนา

  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

       เป้าหมาย

          เป้าหมายที่ 1 ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

          เป้าหมายที่ 2 เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

       แนวทางการพัฒนา 

          แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น

          แนวทางที่ 2 พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ

          แนวทางที่ 3 บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง 

        เป้าหมาย

           ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

        แนวทางการพัฒนา 

           พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

   

 • ค่านิยม

  ซื่อสัตย์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็น มุ่งผลสัมฤทธิ์

x
 • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง