ตกลง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Mission
 • วิสัยทัศน์

  องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยการ

  และสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการ

  สู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

 • พันธกิจ

  1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  2. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานมากขึ้นรวมทั้งการสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง

  3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ

  4. พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

  5. สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

  6. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   

 • วัฒนธรรม " HOPE ”

  มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกัน "HOPE”

  H : Honesty : มีคุณธรรม

  O : Ownership : รับผิดชอบร่วมกัน

  P : Prompt to change : พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

  E : Establish : สร้างสรรค์

   

  ค่านิยม

  ซื่อสัตย์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็น มุ่งผลสัมฤทธิ์

 • เป้าประสงค์

  1. หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

  2. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

  3. ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ

  4. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

  5. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

   

 • ประเด็นยุทธศาสตร์

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

 • กลยุทธ์

  1. พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ 

  2. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

  3. พัฒนาระบบอำนวยการ และบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ