ตกลง
x
 • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคใต้
 • ภาคตะวันออก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Mission
 • วิสัยทัศน์

  ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์

  ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภายในปีพ.ศ. 2580

 • พันธกิจ

  1. ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์

  2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

   

 • วัฒนธรรม " HOPE ”

  มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกัน "HOPE”

  H : Honesty : มีคุณธรรม

  O : Ownership : รับผิดชอบร่วมกัน

  P : Prompt to change : พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

  E : Establish : สร้างสรรค์

   

 • เป้าประสงค์

  1. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

  2. เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

  3. เกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

  4. ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

   

 • ประเด็นยุทธศาสตร์

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 

  1. พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ
  2. บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  3. พัฒนาระบบการจัดการปัญหาหนี้สินและที่ดินด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น
  5. พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

  โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 2 กลยุทธ์ ได้แก่

  1. พัฒนาระบบอ านวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

   

 • ค่านิยม

  ซื่อสัตย์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็น มุ่งผลสัมฤทธิ์