วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Missions
 • วิสัยทัศน์

  ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์

  ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภายในปีพ.ศ. 2580

 • พันธกิจ

  1. ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์

  2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

   

 • วัฒนธรรม " HOPE ”

  มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกัน

  "HOPE”

  H : Honesty : มีคุณธรรม

  O : Ownership : รับผิดชอบร่วมกัน

  P : Prompt to change : พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

  E : Establish : สร้างสรรค์

   

 • เป้าประสงค์

  1. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

  2. เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

  3. ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น

   

 • ประเด็นยุทธศาสตร์

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

  โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 3 กลยุทธ์ ได้แก่  

  1) พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ 

  2) บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

  3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง 

  โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 1 กลยุทธ์ ได้แก่ พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 

   

 • ค่านิยม

  ซื่อสัตย์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็น มุ่งผลสัมฤทธิ์

x
 • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคใต้
 • ภาคตะวันออก
ตกลง