ประชุม อชก.ส่วนกลาง ครั้งที่ 4/2553
5 มี.ค. 2560
472
0
ประชุม อชก.ส่วนกลาง ครั้งที่ 4/2553
ประชุม อชก.ส่วนกลาง ครั้งที่ 4/2553

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 4/2553
เมื่อเวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     ผลการประชุมมีมติให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยอนุมัติคำขอกู้ของเกษตรกรและผู้ยากจน จำนวนทั้งสิ้น 6 คน รวมเป็นเงินที่อนุมัติทั้งสิ้นจำนวน 6 586 800 บาท จำนวนที่ดินที่ให้ความช่วยเหลือร่วมทั้งสิ้น 104-1-79 ไร่ ทั้งนี้ ผลการอนุมัติดังกล่าว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://www.moac.go.th/fas

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง