• คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง
  คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัด กษ.
  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 • การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  กรอบแนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง
  พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ
  แผนปฏิรูปองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
x
 • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง