ตกลง
นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 124) (กองกลาง สป.กษ.)
24 ม.ค. 2562
223
0
นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 124) (กองกลาง สป.กษ.)
นายสุรจิตต์อินทรชิตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 124) (กองกลาง สป.กษ.)

นายสุรจิตต์  อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 124) (กองกลาง สป.กษ.)

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image