ตกลง
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2561
11 ม.ค. 2562
216
0
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2561

          รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรจิตต์ อินทรชิต) มอบหมาย นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม AB 201 ชั้น 2 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          และเเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม AB 201 ชั้น 2 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (กองกลาง สป.กษ.)

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image