ตกลง
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม ๘ (อำนวยการประสานงานส่วนล่วงหน้าโดย กองกลาง สป.กษ.)
9 มิ.ย. 2563
125
0
วันอังคารที่๙มิถุนายน๒๕๖๓เวลา๐๘.๓๐น.
วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม ๘ (อำนวยการประสานงานส่วนล่วงหน้าโดย กองกลาง สป.กษ.)

วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม ๘ (อำนวยการประสานงานส่วนล่วงหน้าโดย กองกลาง สป.กษ.)

MOAC Image
MOAC Image