อำนาจหน้าที่
Mission
 • ภารกิจและอำนาจหน้าที่
  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

       สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้ง กำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ และติดตาม การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงโดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 

  2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 

  3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ โครงการ และโครการพิเศษ 

  4. ดำเนินการและประสานงานกับองค์การหรือหน่ายงานที่เกี่ยวกับกิจการด้านการเกษตรต่างประเทศ 

  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 

  6. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 

  7. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารนิเทศด้านการเกษตร 

  9. ดำเนินการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน 

  10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

  ที่มา :
  - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ... ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 6 ก 27 มกราคม 2552
  - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ... ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 98 ก 28 ธันวาคม 2552
  - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ... ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 40 ก 9 พฤษภาคม 2556
  - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ... ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 60 ก 5 กรกฎาคม 2556

   

x
 • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง