ตกลง
การให้คำปรึกษา เรื่อง "แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานบูรณาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง"
5 ก.ค. 2562
162
280