ตกลง
วันที่ 18 เมษายน 2562 นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ในจังหวัดขอนแก่น
18 เม.ย. 2562
117
0
วันที่ 18 เมษายน 2562 นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ในจังหวัดขอนแก่น
วันที่18เมษายน2562นางสาวสุรุ่งลักษณ์
วันที่ 18 เมษายน 2562 นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ในจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 18 เมษายน 2562

             นางสาวสุรุ่งลักษณ์  เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ในจังหวัดขอนแก่น โดยนายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. พร้อมทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันประชุม ดังนี้

              1. พบ นายปานทอง  สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือเรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการ, สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าและพยาธิใบไม้ในตับ

             2. ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

                            2.1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีสุนัขและแมวจำนวน 245,379 ตัว ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ามา มากกว่า 15 ปีแล้ว โดยในปี 2562 มีการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 6 ตัวอย่าง (อ.เมือง 2 ตย., อ.หนองสองห้อง 1 ตย., อ.พล 1 ตย., อ.แวงใหญ่ 2 ตย.)  จากการส่งตรวจ 106 ตัวอย่าง (5.66 %) , ดำเนินการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว จำนวน 912 ตัว จากเป้าหมาย 1,210 ตัว (75.37%) , ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวจำนวน 41,785 ตัว (17.01%)

                ข้อเสนอแนะ

- ขอให้ดำเนินการเก็บข้อมูลสุนัข-แมวจรจัดให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการลดจำนวนประชากรและควบคุมโรคฯต่อไป

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้ภาษาง่ายๆ เช่น คาถา 5 ย.ได้แก่ 1.อย่าแหย่ 2.อย่าเหยียบ 3.อย่าแยก 4.อย่าหยิบ และ5.อย่ายุ่ง เป็นต้น

- ขอให้เพิ่มการบูรณาการในการทำหมัน, ฉีดวัคซีน สุนัขและแมวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

                            2.2 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งในปี 2559-2561 มีการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป พบอัตราความชุกของพายาธิใบไม้ตับเฉลี่ย 8.8 % โดยสูงสุดที่ อ.สีชมพู ซึ่งผู้ติดเชื้อทุกรายได้รับการรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แล้วพบว่าไม่มีการติดเชื้อซ้ำ , การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในปี 2562 มีการตรวจคัดกรองจำนวน 1,204 ราย ผลคือไม่พบผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดี , จากการศึกษาของรศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาประมาน 30 ปี พบว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับมากกว่า 6 ล้านคน ในจำนวนนี้แต่ละปีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในท่อน้ำดี ประมาน 20,000 คน/ปี, ใน 3 ปีที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลได้ 5 แห่ง, ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้สร้างการรับรู้และความตระหนักให้ประชาชนทราบถึงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการ ลด ละ เลิก กินปลาดิบหรือสุกๆดิบๆ ครอบคลุมทุกอำเภอผ่านคณะกรรมการ พชอ.อย่างต่อเนื่อง

                ข้อเสนอแนะ

- ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัด อปท. ในการออกเทศบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูล ให้ครบทุกแห่ง รวมถึงให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง

- ขอให้จังหวัดขอนแก่นมีการจัดทำโครงการตัดวงจรของโรคพยาธิใบไม้ในตับ ซึ่งมีเป้าหมายให้ปลาและคนปลอดโรค จัดทำเป็น Pilot Project เป็นต้นแบบโดยใช้พื้นที่อำเภอที่มีความเสี่ยง 1 แห่ง และขยายผลสู่พื้นที่อื่นต่อไป

ประชุม ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น