ตกลง
วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และแนวทางป้องกัน แก้ไข ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง
18 เม.ย. 2562
87
0
วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และแนวทางป้องกัน แก้ไข ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง
วันที่18เมษายน2562เวลา13.30น.นายสุดสาครภัทรกุลนิษฐ์
วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และแนวทางป้องกัน แก้ไข ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง

                วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.

นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และแนวทางป้องกัน แก้ไข ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง ในเขตตรวจราชการที่ 12 ขอสรุปผลการประชุม ดังนี้

             1. สถานการณ์น้ำในเขื่อนจุฬาภรณ์ มีน้ำประมาณ 109 ล้าน ลบ.ม., เขื่อนอุบลรัตน์ มีน้ำประมาน 837 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนลำปาว มีน้ำประมาน 1,202  ล้าน ลบ.ม. ซึ่งในภาพรวม ทั้ง 4 จังหวัด มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ โดยยังสามารถใช้ได้อีก 2-5 เดือนหลังจากสิ้นเดือนพฤษภาคม

             2. ทั้ง 4 จังหวัด มีการวางแผนเพื่อเตรียมรับมือภัยแล้ง โดยได้เตรียมแหล่งน้ำมาสนับสนุนในพื้นที่ที่ขาดน้ำได้ทันที

             3. จังหวัดขอนแก่น มีสถานีสูบน้ำเพื่อการประปา 19 แห่ง ปริมาณน้ำ 7,673,983 ล้าน ลบ.ม./เดือน, จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสถานีสูบน้ำเพื่อการประปา 27 แห่ง มีปริมาณน้ำ 1,073,700 ล้าน ลบ.ม./เดือน , จังหวัดมหาสารคาม มีสถานีสูบน้ำเพื่อการประปา 66 แห่ง มีปริมาณน้ำ 3,304,000 ล้าน ลบ.ม./เดือนโดยทั้ง 3 จังหวัด ไม่มีประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง , จังหวัดร้อยเอ็ด มีสถานีสูบน้ำเพื่อการประปา 21 แห่ง มีปริมาณน้ำ 2,556,040 ล้าน ลบ.ม./เดือน โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ 3 อำเภอ 3 ตำบล 14 หมู่บ้าน (อ.เมืองสรวง, อ.สุวรรณภูมิ และอ.เกษตรวิสัย) ซึ่งปัจจุบันได้ประกาศยุติภัยแล้ว 1 อำเภอ คือ อำเภอเกษตรวิสัย และมีการรายงานพื้นที่เกษตรเสียหายประมาน 100 ไร่ ที่อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

             4. ขอให้มีการรณรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกรในการงดทำนาปรังรอบที่ 2 ทุกจังหวัด

             5. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์งดเผาตอซังและเศษวัสดุทางการเกษตร และสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาใน 4 จังหวัด โดยมอบให้สถานีพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน

ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น