ตกลง
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
19 เม.ย. 2562
188
0
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
วันศุกร์ที่19เมษายน2562นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรง
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

                วันศุกร์ที่ 19 เมษายน  2562  นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการ ดังนี้

               - เวลา 09.00 น. คณะผู้ตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อำเภอสุไหงโก-ลก 

               - เวลา 09.30 น. คณะผู้ตรวจราชการ ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประเด็นติดตามและแก้ปัญหาในพื้นที่  ประเด็นการส่งเสริมการจัดตั้งร้านค้าปลอดอากร อำเภอสุไหงโก-ลก ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนซึ่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอแนวคิด ดังนี้

               1.สร้างจุดขายด้านอาหาร และวัตถุดิบที่ปลอดภัย ในการปรุงอาหาร ครัวไทยสู่ครัวโลก เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีอาหารที่ปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

               2.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  และการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น พรุโต๊ะแดง  ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง  เป็นต้น