ตกลง
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการกลุ่มสินค้าปศุสัตว์
19 เม.ย. 2562
389
0
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการกลุ่มสินค้าปศุสัตว์
วันศุกร์ที่19เมษายน2562เวลา13.30น.นายวีรชาติ
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการกลุ่มสินค้าปศุสัตว์

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ และติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

(Dog heart eyes) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผลการดำเนินงานพบว่าโรคพิษสุนัขบ้าลดลง เหลือเพียงร้อยละ 5 และมีการควบคุมประชากรสุนัข/แมว ดำเนินการผ่านโครงการประชารัฐ โดยในปี 2562 การใช้วัคซีนในการควบคุมโรคลดลง ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์มีกิจกรรม ดังนี้ โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์โรคพิษสุนัขบ้า (ระหว่างเดือน ต.ค.61 – ก.พ.62X)  เป้าหมาย 17,500 ราย ดำเนินการได้ 23,762 ราย โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ระหว่างเดือน มี.ค.- มิ.ย.62  เป้าหมาย 11,105,931 ตัว (โด๊ส) ดำเนินการไปแล้ว 649,444 ตัว (โด๊ส) โครงการตรวจระดับภูมิคุ้มกันหลังการรับวัคซีน เป้าหมาย 1,200 ตัวอย่าง (ดำเนินการในเดือน ก.ค.62) โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น เป้าหมายพื้นที่ A (ไม่พบผู้เสียชีวิต และไม่พสัตว์ติดเชื้อ) 7,777 แห่ง ดำเนินการแล้ว 6,915 แห่ง โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกระดับท้องถิ่นปลอดโรคฯ เป้าหมาย 6,783 ตัวอย่าง ดำเนินการแล้ว 3,594 ตัวอย่าง และโครงการควบคุมประชากรสุนัข/แมว ผ่านโครงการประชารัฐ 120,000 ตัว ดำเนินการแล้ว 76,548 ตัว/ทำหมันเฝ้าระวัง 25,000 ตัว ดำเนินการแล้ว 46,167 ตัว ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต้องบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ การฉีดวัคซีนให้ได้ 80% ควบคุมประชากรสุนัขและแมว โดยการทำหมันให้ได้ 30% และส่งตัวอย่างหัวสุนัข/แมวตรวจโรค และควรเก็บตัวอย่างในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เพราะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ดี และต้องแก้ปัญหาเรื่องสถานที่พักพิงสัตว์ด้วย

(Milk)โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

กรมปศุสัตว์ได้ปฏิรูปโครงสร้างระบบการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนใหม่ จากเดิมมี   ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม และมีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ โดยมีเกษตรกร และผู้ประกอการ เป็นคณะกรรมการ เป็นคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ และอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยไม่มีเกษตรกร และผู้ประกอการ เป็นคณะกรรมการ เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นคณะกรรมการกลาง และใน Milk Board ทั้งนี้ แนวทางในการดำเนินงานโครงการฯ ผู้ตรวจราชการฯ ได้เสนอให้คำนึงถึงเป้าหมายหลัก 3 ข้อ คือ เด็กนักเรียนต้องได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ เกษตรกรสามารถขายนมได้ทุกหยด และผู้ประกอบการได้รับความเป็นธรรม ซึ่งทั้งหมดคณะกรรมการจะต้องคำนึงถึงเป้าหมายหลักทั้ง 3 ข้อนี้

($) การติดตามผลการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์

การเบิกจ่าย ณ 31 มี.ค.62 (ไตรมาสที่ 2) สามารถเบิกจ่ายในภาพรวมได้ 47.87% (เป้าหมาย 55%) ก่อหนี้ผูกพัน 5.22% คงเหลือ 46.91% ซึ่งการเบิกจ่ายมีความล่าช้าในส่วนของงบลงทุน เนื่องจากมีคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดเพียงกลุ่มเดียว ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ขอให้กองแผนงานพิจารณาดำเนินการทบทวนคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า และให้กองแผนงานทำแผนการปฏิบัติงานเชิงรุก ให้มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานทุกระยะ

(Duck) การดำเนินงานการบริหารจัดการกลุ่มสินค้าปศุสัตว์

เป้าหมายของการดำเนินงาน คือ การบริหารสมดุลสินค้า และการพัฒนาศักยภาพสินค้า ภายใต้ยุทธศาสตร์

ปัญหาจากการดำเนินงานของกรมฯ คือ เรื่องของข้อมูลไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน โดยผู้ตรวจราชการฯ แนะนำให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลผ่านแบบ Google Form และ แบบ Dao

ทั้งนี้ ผลจากการประชุมหารือในครั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ จะได้นำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพ และแนวทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป