ตกลง
วันที่ 18 เมษายน 2562 นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
18 เม.ย. 2562
134
0
วันที่ 18 เมษายน 2562 นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
วันที่18เมษายน2562นายอภัยสุทธิสังข์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 18 เมษายน 2562 นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 18 เมษายน 2562 นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมอาชีพและแก้ปัญหาของเกษตรกรของจังหวัดชายแดนใต้  ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยสาระสำคัญ ดังนี้

              1. เน้นการขับเคลื่อนตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพด้วยการใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานและบูรณาการร่วมกันอย่างจริงจัง

              2. เน้นขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพในประเด็นปัญหารายสินค้าเกษตรสำคัญ ได้แก่ ข้าว และมะพร้าว เป็นลำดับแรกก่อน

              3. การส่งเสริมอาชีพในพื้นที่นาร้าง

             -จะต้องเริ่มต้นจากการแสดงฐานข้อมูลให้เห็นภาพแผนที่เพื่อแสดงนาร้างที่้องส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ของเกษตรกรที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องโดยมีเป้าหมายการเลิกเป็นนาร้างในที่สุด ทั้งนี้ต้องบูรณาการร่วมกัน

             3.1 ด้านพืช

             -การปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็น ปาล์ม ยาง เนื่องจากปัจจุบันราคาตกต่ำ จึงต้องมีแนวทางปรับเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่น เช่น มะพร้าว (มีตลาดรองรับ)

        3.2 ด้านปศุสัตว์

        -นำร่องปลูกพืชอาหารสัตว์/เลี้ยงสัตว์ (ตลาดรับซื้อให้ทาง ปศ. พิจารณา)

               3.3 ด้านประมง

               -การปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงปลาสลิดดอนนา-ปลาบ้า (สำหรับทำปลาส้ม) ให้เพิ่มการขยายตลาดออนไลน์ อ.ต.ก. สร้าง story การรับรองมาตรฐาน และแบรนด์"ปลาสลิดดอนนา"เพื่อเพิ่มมูลค่า และบูรณาการหน่วยงาน

              4. การส่งเสริมอาชีพสินค้ามะพร้าว

             -จังหวัดขยายพื้นที่ปลูก 800 ไร่ (พันธ์ุมะพร้าวผลอ่อน-ผลแก่ ที่มีคุณภาพ) อีกส่วนหนึ่งจะปรับปรุงสวนเก่า โดยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต แบบวิธีประณีตร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินและทำแผนที่ปลูกมะพร้าว

               -เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจารณา ร่างพันธสัญญากับบริษัทฯ และกำหนดราคารับซื้อ

              -กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานประสานกับบริษัทฯ และเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตโดยร่วมกับ ธกส.

              -จัดหาแหล่งทุน เช่น กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ดอกเบื้อร้อยละ 1 (ให้แก่กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)

   ซึ่งจะติดตามเร่งรัดขับเคลื่อนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง