ตกลง
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
19 เมษายน 2562 ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลาง
19 เม.ย. 2562
240
0
19 เมษายน 2562 ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลาง
19เมษายน2562ดร.วราภรณ์พรหมพจน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
19 เมษายน 2562 ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลาง

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดนครปฐม

 

 19 เมษายน 2562 ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลาง ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

 

 เวลา 09.00 น. ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมกลางสวน โรงพยาบาลอำเภอดอนตูม โดยมี พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.อิสรา ภูมาศ) รอง ผวจ.นครปฐม (นายภิญโญ ประกอบผล) และ ผตร.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมฯ โดยติดตามงานใน 2 ประเด็น ดังนี้

1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

2.การแก้ไขปัญหา และแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดนครปฐม เมืองสมุนไพร Herbal City “

 

ข้อเสนอแนะของ ผตร.วราภรณ์ฯ และคณะ ผตร.

 

- ขอให้ ปศุสัตว์จังหวัด นำ Infographic เกี่ยวกับกระบวนการรณรงค์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ที่มีอยู่แล้ว มาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงให้มากขึ้น เนื่องจากยังมีประชาชนจำนวนมาก ไม่เข้าใจการดำเนินงานของโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (เช่น กลุ่มคนรักสุนัขและแมว)

 

- ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำกับดูแลและ เร่งให้ อปท. ที่ยังไม่มีข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ ออกข้อบัญญัติโดยเร็ว

 

- ขอให้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น  เพื่อให้โครงการฯ บรรลุตามเป้าหมาย ภายในปี 2563

 

- ขอให้ทางจังหวัดประสานขอความร่วมมือกับบริษัทก่อสร้างในการบริหารจัดการกับสุนัขที่คนงานนำมาเลี้ยง เช่น ต้องเลี้ยงภายในแคมป์ และเมื่อก่อสร้างเสร็จต้องนำสุนัขกลับไปด้วย เป็นต้น

 

- ขอให้ทางจังหวัดกำหนดแนวทางหรือนโยบายในการกำหนดจุดให้อาหารสุนัขจรจัด อย่างเป็นระบบ เนื่องจากมีผู้ให้อาหารสุนัขจรจัดตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งไม่เป็นระเบียบ

 

- ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัด ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร และพยายามโน้มน้าวให้เกษตรกรผลิตสมุนไพร GAP และให้ความรู้กับเกษตรกรถึงผลเสียของการใช้สารเคมีในการปลูกฯ

 

- ขอให้เกษตรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้จังหวัดนครปฐม เป็นเมืองแห่งสมุนไพรปลอดภัย เช่น

   -- เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการระดมทุน ให้แก่เกษตรกร

   --  ผลักดันให้โรงงานผลิตสมุนไพรเป็นนิติบุคคลในรูปแบบของมูลนิธิ เพื่อให้สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้

   -- หารือร่วมกันในการปลดล็อคระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการจำหน่ายสมุนไพรต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

   -- หารือแนวทางให้โรงงานผลิตสมุนไพร ซื้อสมุนไพรโดยตรงกับเกษตรกร โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น