ตกลง
วันที่ 23 เมษายน 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 , 6 (นางอุมาพร พิมลบุตร) ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
23 เม.ย. 2562
206
0
วันที่ 23 เมษายน 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 , 6 (นางอุมาพร พิมลบุตร) ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่23เมษายน2562ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 23 เมษายน 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 , 6 (นางอุมาพร พิมลบุตร) ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

                วันที่ 23 เมษายน 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 , 6 (นางอุมาพร พิมลบุตร) ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดสงขลาและพัทลุง

 

               เวลา 08.45 น. เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายราชิต สุดพุ่ม) พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) เพื่อร่วมหารือข้อราชการเกี่ยวกับงานด้านการขับเคลื่อนงานบูรณาการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดสงขลา

 

               ต่อจากนั้นเวลา 09.00 น. ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจติดตามและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โครงการปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุม CEO ชั้น5  ศาลาจังหวัดสงขลา

 

              เวลา 14.10 น. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์) พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นางกานต์เปรมปรีด์  ชิตานนท์) เพื่อร่วมหารือข้อราชการเกี่ยวกับงานด้านการขับเคลื่อนงานบูรณาการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

 

                เวลา 14.40 น. ประชุมร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจติดตามและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โครงการปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

 

              จากการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะผู้ตรวจราชการมีข้อสังเกตุ และข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

 

1. ขอให้จังหวัดเร่งรัดขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวผ่านระบบการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงเพื่อให้มีข้อมูลที่สอดคล้องกับจำนวนที่แท้จริงและเพื่อ จะจัดหาวัคซีนการป้องกัน การและควบคุมโรค

 

2. ขอให้จังหวัดสงขลาเร่งรัดจัดทำ เทศบัญญัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกแห่ง ซึ่งมีตัวอย่างและแนวทางข้อบัญัติที่ชัดเจนอยู่แล้ว

 

3. การสร้างศูนย์พักพิงควรเป็นรูปแบบมาตรฐานเพื่อ ประกอบการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดพื้นที่ดำเนินงานหรืออาจสร้างเป็นศูนย์พักพิงที่สามารถเคลื่อนย้ายได้

 

4. ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ต้องการข้อมูลที่ขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมโรคฯ และมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพให้ชัดเจน