ตกลง
นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ในจังหวัดมหาสารคาม โดยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ.
4 เม.ย. 2562
176
0
นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ในจังหวัดมหาสารคาม โดยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ.
นางสาวสุรุ่งลักษณ์
นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ในจังหวัดมหาสารคาม โดยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ.

วันที่ 4 เมษายน 2562

                นางสาวสุรุ่งลักษณ์  เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ในจังหวัดมหาสารคาม โดยนายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. พร้อมทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม ได้ติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้

                1. พบผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์  จันทรา) เพื่อหารือเรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการ, การป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง, แนวทางการไถกลบตอซัง, อาชีพเสริมหลังฤดูทำนา, การดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ และการจัดการข้อมูลของจังหวัดมหาสารคามโดยใช้เน็ตประชารัฐ

                2. ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ จำนวน 2 โครงการ  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคามชั้น 4 ดังนี้

                2.1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีจำนวนสุนัขและแมว 150,632 ตัว มีการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว จำนวน 1,723 ตัว มีการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวจำนวน 5,856 ตัว จึงขอให้ อปท.และปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกันเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด

                2.2 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งมีเป้าหมาย 41 หมู่บ้าน ใน 13 อำเภอ งบประมาณ 71,062,000 บาท เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน โดยตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2561 - มี.ค. 2562 ชุมชนทั้ง 41 หมู่บ้าน มีรายได้เพิ่มขึ้น 21,463,575 บาท

                3. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ชุมชนท่องเที่ยว หมู่บ้านดงน้อย หมู่ 4 ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การเลี้ยงแมงป่อง,การทอผ้า,จักสาน, อาหารพื้นถิ่น, ข้าวอินทรีย์ เป็นต้น

                ซึ่งในครั้งนี้ได้ทราบว่า กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในหมู่บ้านดงน้อย ได้รับการสนับสนุนโรงสีข้าว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ จึงได้ให้เกษตรจังหวัดมหาสารคามดำเนินการให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งพบว่าหมู่บ้านมีปัญหาเรื่องแหล่งกักเก็บน้ำ จึงได้ให้ชลประทานจังหวัดมหาสารคาม สำรวจพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป