ตกลง
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
22 พ.ค. 2562
185
0
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
วันพุธที่22พฤษภาคม2562นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรง
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

          วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา  09.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดนครสวรรค์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์  โดยมีประเด็นติดตามดังนี้ 1.การดำเนินงานตามการปฏิบัติตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิดในเขตเกษตรกรรม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน 5 ฉบับ 2.การบริหารจัดการระบบเกษตรแปลงใหญ่หรือวิสากิจเกษตรแปลงใหญ่ที่ให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตและประสานงานกับภาครัฐและเอกชน ให้มีการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 3.การบริหารจัดการนมโรงเรียนตามระบบใหม่ที่มอบอำนาจให้จังหวัดในพื้นที่ 5 ภาค 4.การบริหารจัดการน้ำทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และ 5.การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562  พบว่าทุกโครงการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ซึ่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

          1.ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันประชาสัมพันธ์ มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด  ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ ให้เกษตรกรเข้าใจและเข้าถึง สามารถปรับตัวตามระเบียบ

          2.การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจแปลงใหญ่ Mega Farm Enterprise (MFE) ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันพิจารณาและคัดเลือกพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสม มีศักยภาพเป็นโครงการนำร่องของจังหวัด

          3.กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สุ่มตรวจนมทั้งผู้ผลิต จุดกระจายสินค้าและโรงเรียน เพื่อให้นมมีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งปฏิบัติตามคู่มือนมโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

          เวลา 13.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และเปิดคาราวานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ  ปีการผลิต 2562/63 เพื่อส่งไป อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา  ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

          เวลา 14.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าพบนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อหารือข้อราชการด้านการเกษตร ประเด็นปัญหา/อุปสรรคของการทำงานในจังหวัด การบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป