ตกลง
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลาง ประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการสำคัญของจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
22 พ.ค. 2562
66
0
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลาง ประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการสำคัญของจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่22พฤษภาคม2562เวลา09.30น.ดร.วราภรณ์
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลาง ประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการสำคัญของจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

          วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลาง ประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการสำคัญของจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี สรุปได้ดังนี้

          1. ขอให้ กษ.นนทบุรี นำร่างคณะทำงานการส่งเสริม สนับสนุนการผลิต และจัดทำข้อมูลด้านการผลิต (Supply Side) และคณะทำงานการประสานงานด้านการตลาด (Demand Side) เข้าที่ประชุม อ.พ.ก. จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาจัดกลุ่มงานและมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานต่างๆ ไปปฏิบัติต่อไป

          2. การบริหารจัดการน้ำ ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งของนนทบุรี  มีพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานร้อยละ 95 ไม่มีปัญหาภัยแล้ง แต่น้ำมีค่าความเค็มสูงเกินมาตรฐาน ไม่สามารถนำมาใช้ด้านการเกษตรได้ เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนได้รับผลกระทบ 178 ราย ซึ่งทาง กษ.นนทบุรี ได้มีการแก้ไขโดยได้ทำเรื่องไปยังการประปา เพื่อขอลดราคาค่าน้ำเรียบร้อยแล้ว

          3. การดำเนินงานตามการปฏิบัติตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ในการเกษตรกรรมตามประกาศ กษ. นนทบุรี มีร้านค้าจำหน่ายวัตถุอันตราย 121 ร้าน จะมีการอบรม ครู ข ในวันที่ 23 พ.ค.นี้ และ กวก.มีแผนการอบรมเกษตรกร ผู้รับจ้างพ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่จากมหาดไทย ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ปลัด อบต. ตั้งแต่ มิ.ย.นี้

          4. การบริหารจัดการระบบเกษตรแปลงใหญ่ที่ให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนให้มารับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ให้ต่อเนื่องนั้น นั้น สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ แปลงใหญ่พืชผัก 40 ราย ทำ MOU กับบริษัทหัวหิน Freshmart บริษัทธนศาสตร์ บริษัท PWK และอื่นๆ 15 บริษัท และแปลงใหญ่แพะ ทำ MOU กับท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น นนทบุรี มีตลาดรองรับสินค้าเกษตรทั่วถึง

          5. การบริหารจัดการนมโรงเรียนตามระบบใหม่ มีโรงเรียน 351 แห่ง ผู้ประกอบการได้รับการจัดสรรโควตา 5 ราย ณ วันที่ 22 พ.ค.2562 สามารถส่งนมได้แล้ว 318 แห่ง อีก 33 แห่งยังไม่ได้ส่ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสายการส่งนม ซึ่งได้แจ้งให้เร่งดำเนินการส่งแล้ว

 

ข้อเสนอแนะของ ผตร.วราภรณ์ฯ

ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

          1. ขอให้ ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี เร่งติดตามส่งนมให้ทันเวลาและถึงมือเด็กนักเรียนให้ได้

          2. ขอให้นำเรื่องมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด เข้าไปชี้แจงในที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

          3. ขอให้เชิญร้านค้าจำหน่ายวัตถุอันตราย มาประชุมร่วมกัน เพื่อสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง