ตกลง
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
8 ต.ค. 2562
363
0
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันอังคารที่8ตุลาคม2562เวลา09.30น.นายอภัย
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

          วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอภัย  สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรายสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มะพร้าว และกาแฟ  รวมถึงการพัฒนาพื้นที่นาร้างให้เกิดประโยชน์ และการบูรณาการงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกด้านๆ ด้านให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่