ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
31 ต.ค. 2562
61
0
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ประชุมชี้แจงการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำปาง

          วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อแจ้งนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญตามแผนการตรวจราชการ ติดตามงานโครงการเกษตรอินทรีย์

          ผต.วีรชาติฯ ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

          1.ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมของบุคลากร ข้อมูล เครื่องมือ และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ

          2.ขอให้ กษ.จัดทำแผนบูรณาการภาคเชิงพื้นที่ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ โดยดูความเป็นไปได้ เหมาะสม คุ้มค่า และวัดผลได้

          ต่อมาเวลา 14.30 น. ตรวจเยี่ยมกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งขาม (ดอยฮาง) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

          - มีสมาชิก 30 ราย ปลูกพืชผักปลอดภัยได้รับมาตรฐาน GAP

          - ชนิดผักที่ปลูก เช่น คะน้า กะหล่ำดอก และบล็อกโคลี เป็นต้น มีพ่อค้ามารับซื้อ ได้รับราคาสูงกว่าท้องตลาด เกษตรกรพึงพอใจมาก

          - เกษตรกรต้องการผลิตพืชให้ได้รับมาตรฐานอินทรีย์

          ผต.วีรชาติฯ จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดลำปาง เข้ามาแนะนำ และให้องค์ความรู้การผลิตพืชอินทรีย์แก่เกษตรกรกลุ่มนี้