ตกลง
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับเชิญร่วมงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “Pre-conditions for smart agriculture” ในงาน Agrifuture Conference & Exhibition
2 ธ.ค. 2562
315
0
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับเชิญร่วมงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “Pre-conditions for smart agriculture” ในงาน Agrifuture Conference & Exhibition
วันจันทร์ที่2ธันวาคม2562เวลา08.30น.นางดาเรศร์
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับเชิญร่วมงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “Pre-conditions for smart agriculture” ในงาน Agrifuture Conference & Exhibition

                วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับเชิญร่วมงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “Pre-conditions for smart agriculture” ในงาน Agrifuture Conference & Exhibition ที่จัดขึ้น ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ

           การจัดงานดังกล่าว มีขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นำและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน มีการจัดแสดงเทคโนโลยีเกษตรในยุคดิจิตอล อาทิ เซนเซอร์วัดคุณภาพดิน ระบบการจัดการฟาร์มด้วย IoT การทำเกษตรแม่นยำด้วยแอพพลิเคชั่นปฏิทินการเพาะปลูกข้าวด้วยวิธี KUBOTA Agri Solution การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยเครื่องตรวจวัดความหวาน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มรายได้และประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น และส่งเสริมกระบวนการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้บริโภค