วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปราชการ เพื่อประชุมการสรรหาปราชญ์ของแผ่นดินระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2 ธ.ค. 2562
263
0
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปราชการ เพื่อประชุมการสรรหาปราชญ์ของแผ่นดินระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันจันทร์ที่2ธันวาคม2562ว่าที่ร้อยตรี
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปราชการ เพื่อประชุมการสรรหาปราชญ์ของแผ่นดินระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมการสรรหาปราชญ์ของแผ่นดินระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และลงพื้นที่ติดตาม งานปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

                วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปราชการ เพื่อประชุมการสรรหาปราชญ์ของแผ่นดินระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะอนุกรรมการ สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เขตตรวจราชการที่ 11 และ 12 โดยมีผู้ผ่านการสรรหา ระดับเขตดังนี้

                1. สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เขตตรวจราชการที่11 นางบังอร ไชยเสนา จังหวัดสกลนคร เขตตรวจราชการที่ 12 ลำดับที่ 1 นางสมศรี เพชรพง จังหวัดขอนแก่น ลำดับที่ 2 นางสมจันทร์ ดอนสินพูล จังหวัดกาฬสินธุ์

                2. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 12 นายภัคพล ชวีวัฒน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

                3. สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย เขตตรวจราชการที่ 12 นายทศกรรณ์ กองอุดม จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยฝ่ายเลขาฯ จะได้นำผลการคัดเลือกเสนอต่อคณะอนุกรรมการ สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินต่อไป

                เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนางสมศรี เพชรวง บ้านวังน้ำทิพย์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยในศูนย์ฯ จะนำเสนอการเกษตรแบบผสมผสาน  แบ่งเป็น การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โคเนื้อ เป็ด ปลา กบ ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกต้นไม้พืชเศรษฐกิจ ทำนา เลี้ยงโค มีแปลงหญ้าปลูกเลี้ยงโค โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาระหว่างชุมชน ท้องถิ่น และระหว่างภูมิภาค            

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง