ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1/2563
25 มิ.ย. 2563
23
0
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2563เวลา13.30น.นายอรุณชัย
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1/2563

                วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน  เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564 ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ ที่ 1/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน