ตกลง
ประกาศกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สป.กษ) เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
19 มิ.ย. 2563
123
195