ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณืกับ บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทยฯ
9 ม.ค. 2563
275
0
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณืกับ บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทยฯ
วันพฤหัสบดีที่9มกราคม2563เวลา09.00น.นายมนัส
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณืกับ บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทยฯ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส  กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณืกับ บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทยฯ ที่จะรวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทยมาจำหน่ายทางออนไลน์ อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ผลิตได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง ทั้งนี้ ในการประชุมได้พิจารณาคัดเลือกสินค้าสำหรับการเปิดตัวโครงการ (Kick off Day) ของกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม องค์การตลาดเพื่อการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย และกรมการข้าว ซึ่งในวันเปิดตัวจะมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรทาง Platform ของลาซาด้าฯ  โดยมีนายนราพัฒน์  แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม นายฉันทานนท์  วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่จากกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ลาซาด้าฯ ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์