ประชุมคณะทำงานจัดงานโอทอปเกษตรไทย สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2/2564
8 เม.ย. 2564
256
0
กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะทำงานจัดงานโอทอปเกษตรไทย สู้ภัยโควิด-19 ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ ระบบ Zoom
ประชุมคณะทำงานจัดงานโอทอปเกษตรไทย
ประชุมคณะทำงานจัดงานโอทอปเกษตรไทย สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดงานโอทอปเกษตรไทย สู้ภัยโควิด-19 ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานฯ โดยมีนายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนประธานการประชุมและเลขานุการ นางสาวนฤมล อดิเรกโชติกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และกรมหม่อนไหม ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 6 ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ระบบ Zoom

          โดยที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การกำหนดจัดงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 โดยมีรูปแบบการจัดงานและกิจกรรมภายในงานทั้งนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้า ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีจำนวนบูธจำหน่ายสินค้ารวมประมาณ 230 บูธ และมีการเตรียมมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ใน 3 ช่วง คือ ก่อนการจัดงาน ระหว่างการจัดงาน และหลังการจัดงาน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานกิจกรรมโอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19 เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีช่องทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าให้สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน รวมถึงบรรเทาผลกระทบของผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP ต่อไป

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง