นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการือ แผนการดำเนินงานโครงการนำร่อง "พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่"
7 เม.ย. 2564
37
0
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการือ แผนการดำเนินงานโครงการนำร่อง "พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่"
นางดาเรศร์กิตติโยภาสผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการือ แผนการดำเนินงานโครงการนำร่อง "พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่"

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการือ แผนการดำเนินงานโครงการนำร่อง "พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่" ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ฝ่ายเลขาคณะทำงานร่วมคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่  ได้รายงานและทบทวนผลการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2546 และที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและปรับปรุงกิจกรรมในแผนปฏิบัติงานในสินค้ายางพารา อาทิ  เพิ่มเติมพื้นที่เป้าหมายและเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายของบริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่ และมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ในสินค้าอ้อยโรงงาน ปาล์มน้ำมัน และมะเขือเทศ ในรูปแบบเดียวกับสินค้ายางพารา และเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะขยายผลการดำเนินงานไปยังสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ อาทิ พืชผัก สมุนไพร ถั่วเขียว ถั่วเหลือง เป็นต้น

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง