นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าของแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20 ก.ค. 2564
259
0
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าของแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายสัตวแพทย์สมชวน
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าของแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผตร.กษ.เขต 11,13 ประชุมร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้านโยบายสำคัญของ กษ. ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2

 

เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าของแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (จังหวัดสุรินทร์) พร้อมด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรฯ เพื่อรับการตรวจติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการที่รับผิดชอบในประเด็นที่สำคัญ ผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

 

ผู้ตรวจ สมชวนฯ ได้รับฟังรายงาน โดยมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะบางประเด็น ดังนี้

1. การตลาดนำการผลิต ควรมีฐานข้อมูลพื้นฐานของสินค้าของแต่ละชนิด เช่น ข้อมูลการผลิต การบริโภค การตลาด เพื่อนำไปวางแผน และจัดทำมาตรการเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  ซึ่งต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ราคาสินค้ามีเสถียรภาพมากขึ้น มีตลาดจำหน่ายสินค้าที่แน่นอน ได้กำไรจากการจำหน่ายสินค้า เกษตรกรมีความพึงพอใจ ทั้งนี้ ควรเลือกสินค้าหนึ่งชนิดในการดำเนินการ ให้เป็นต้นแบบต่อสินค้าอื่น

2. การลดต้นทุนการผลิต หน่วยงานควรสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนให้เกษตรกรแปลงใหญ่ เพื่อส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ควรเร่งรัดให้ได้ตามเป้าหมาย ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมาแล้ว และควรจัดทำแผนการฉีดวัคซีนให้มีรายละเอียดชัดเจนในรอบต่อไปที่จะได้รับวัคซีนเพิ่มเติมด้วย

 

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม (นายธีรพล ลาภจิตร) มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม การพัฒนาแหล่งน้ำให้ยั่งยืน ควรจัดทำแผนบูรณะแหล่งน้ำ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ต้องขุดสระให้กว้างและลึก เพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภค รวมทั้ง หน่วยงานควรสนับสนุนงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

 

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย Agri Challenge ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องการให้ผู้ตรวจราชการฯ เป็นผู้นำในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในพื้นที่

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง