รับสมัครจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
15 ต.ค. 2564
513
0
รับสมัครจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

                                                                    รับสมัครจ้างเหมาบริการ

                                                             เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

       ค่าตอบแทน  15,000 บาท/เดือน

       มีคุณสมบัติ ดังนี้
                

                      - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
                      - มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานร่างหนังสือราชการ ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
                      - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
                      - มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีม
                      - หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

       หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
                      - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
                      - สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
                      - สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
                      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ


                                                    ส่งหลักฐานการสมัครมายัง E-Mail: moacpr@gmail.com
                    ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองเกษตรสารนิเทศ สป.กษ. โทร 02-281-2505

                                                   หมดเขตรับสมัคร วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น.

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง