นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเกษตรกร พื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในการตรวจราชการ แบบบูรณาการ ปี 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 1
4 มี.ค. 2565
221
0
นายชาตรีบุญนาคผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเกษตรกร พื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในการตรวจราชการ แบบบูรณาการ ปี 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 1

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

       นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเกษตรกรในการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 1 นำโดย นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายกันตพงศ์ รังสีสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 2 จุด ดังนี้

       1. วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจหมุนเวียนในฟาร์มโคนม ณ ฟาร์มของ คุณณัฏฐ์ เภารอด ประธานวิสาหกิจชุมชน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัด

สระบุรี

         กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนฯ ประกอบด้วย 1) การแยกกากมูลโค ได้กากมูลโคแห้งใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์ 2) การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำทิ้งได้ก๊าซมีเทนใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม 3) การบำบัดน้ำทิ้งด้วยเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้เลี้ยงปลาในกระชัง 4) การเพาะเห็ดฟางจากเศษฟางในคอกโค 5) การทำปุ๋ยน้ำนมจากน้ำนมเสื่อมคุณภาพ 6) การปลูกข้าวโพดอินทรีย์โดยใช้มูลโคและน้ำทิ้ง 7) การแปรรูปน้ำนมข้าวโพดอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 8) การทําปุ๋ยหมักจากมูลโค เศษหญ้า และเศษฟาง 

       2. ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ฟาร์มสายทอง (วิสาหกิจชุมชนหนองย่างเสือ) ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ของคุณสายสุนีย์ สุวรรณดี (ป้าน้อย) เป็น Smart Farmer ด้านหม่อนไหม และเป็นหม่อนไหมอาสา (มอส.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          ป้าน้อย เกษตรกรหัวก้าวหน้าที่หันมาสนใจปลูกมัลเบอร์รี่ในตำบลหนองย่างเสือ เนื่องจากมองว่าสภาพพื้นที่และภูมิอากาศเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิดนี้ โดยเริ่มทดลองปลูกเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ได้ต้นพันธุ์มาจากจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ต้น ก่อนขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ วันนี้มีประมาณ 600 ต้น บนเนื้อที่ 5 ไร่เศษ และเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะแหล่งผลิตมัลเบอร์รี่ปลอดสารเคมีแห่งเดียวในอำเภอมวกเหล็ก กิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การชมสวนหม่อนที่ให้ผลผลิตในการแปรรูปหม่อน และได้รับการรับรองเป็นไร่มัลเบอร์รี่ GAP ซึ่งปลอดภัยไร้สารเคมีและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ ผลมัลเบอร์รี่สด น้ำมัลเบอร์รี่ ชามัลเบอร์รี่ แยมและซอสมัลเบอร์รี่

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง