โครงการใบไม้สีเขียว (Green for HOPE) ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
30 มี.ค. 2565
664
3,890
โครงการใบไม้สีเขียว
โครงการใบไม้สีเขียว (Green for HOPE) ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

           ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการใบไม้สีเขียว (Green for HOPE) ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรภายในหน่วยงานร่วมกันดำเนินการผ่านกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การลดการใช้กล่องโฟม การใช้ผ้าแทนกระดาษทิชชู่ การลดใช้กระดาษ เช่น ใช้ QR Code/ส่งไฟล์เอกสารต่างๆ ของหน่วยงานแทนการใช้กระดาษ การคัดแยกขยะตามประเภทที่เหมาะสม และการเก็บห่วงกระป๋อง ไส้ลูกแม็ก เพื่อบริจาคทำขาเทียม เป็นต้น
           สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเชิญชวนบุคลากรภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการใบไม้สีเขียว (Green for HOPE) ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง