นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
21 เม.ย. 2565
325
0
นางกุลฤดีพัฒนะอิ่มผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 21 เมษายน 2565 

        นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร เขตตรวจราชการที่ 4 (นางธัญธิดา บุญญมณีกุล) ตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมตรวจราชการ 

       โดยสรุปผลการลงพื้นที่ ดังนี้

       1. ลงพื้นที่วัดยกกระบัตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประชุมผลกระทบและการแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงปลาสลิด ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิด รวมทั้งลงพื้นที่ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงปลาสลิด และการแปรรูปปลาสลิด ณ แปลงใหญ่ผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิด อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า จังหวัดสมุทรสาครมีฟาร์มปลาสลิด 276 ฟาร์ม พื้นที่เพาะเลี้ยง 4,315.45 ไร่ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิด 264 ราย ผลผลิต 8,630.9 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2.0 ตัน/ไร่ (ข้อมูล : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1) ณ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร 31 มีนาคม 2565) โดยพื้นที่เลี้ยงปลาสลิดอำเภอบ้านแพ้ว มีพื้นที่เลี้ยง 3,974.95 ไร่ ผลผลิต 7,949.9 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2.0 ตัน/ไร่ พบปัญหาด้านปัจจัยการผลิต (อาหารปลา) มีราคาที่สูงขึ้น ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนในการเลี้ยงมากขึ้น ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการร่วมกัน ทำให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่าย มีอำนาจต่อรองทางการตลาด และเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น และสามารถขอรับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆจากส่วนราชการได้

       2. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการเพาะปลูกมะพร้าวน้ำหอม ณ วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอมกลางคลองตาปลั่ง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอมบ้านกลางคลองตาปลั่ง เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมในตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 7 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมตกต่ำ ด้วยการพัฒนาผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมควั่นเขียว ซึ่งมีราคาค่อนข้างต่ำนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ตลาดผู้บริโภคมากขึ้น โดยมี นายศุภกร จุลสวัสดิ์ (เชย) อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว เป็นประธานกลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิก 15 ราย ด้านการตลาด มีจำหน่ายที่ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต/ร้านตลาดจริงใจ/กูร์เม่ต์ มาร์เก็ตในเครือเดอะมอล/งานแสดงร้านค้าในเทศกาลต่างๆ/ขายออนไลน์ในเพจ COCO เชยบ้านแพ้ว พบว่า ทางกลุ่มต้องการทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับแนวทางในการจัดการผลผลิตภายในสวนมะพร้าวอย่างครบวงจร เช่น ของเหลือทิ้งจากเปลือกมะพร้าว ก้านมะพร้าว ทางมะพร้าว เป็นต้น ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ ควรประสานงานกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตรเพื่อขอรับทุนวิจัย

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง