ก.เกษตรฯ ร่วมกับภาคประชาชนฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อมอาชีพและสังคมหลังจากการสร้างเขื่อนหัวนาพร้อมเตรียมดำเนินการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล
30 มิ.ย. 2565
296
0
ฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อม
ก.เกษตรฯร่วมกับภาคประชาชนฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อมอาชีพและสังคมหลังจากการสร้างเขื่อนหัวนาพร้อมเตรียมดำเนินการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล
ก.เกษตรฯ ร่วมกับภาคประชาชนฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อมอาชีพและสังคมหลังจากการสร้างเขื่อนหัวนาพร้อมเตรียมดำเนินการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล

.เกษตรฯ ร่วมกับภาคประชาชนฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อมอาชีพและสังคมหลังจากการสร้างเขื่อนหัวนาพร้อมเตรียมดำเนินการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล ซึ่งเกิดประโยชน์และได้รับความพึงพอใจต่อพี่น้องประชาชน

          นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมนิทรรศการการฟื้นฟูและพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนคนทาม (ตลาดสีเขียวคนทามวังปลาชุมชนคนทามการจัดการป่าชุมชนคนทาม) ณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายทามมูนต.หนองแคอ.ราษีไศลจ.ศรีสะเกษซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้มีการพัฒนาหลังจากภาคราชการร่วมกับภาคประชาชนได้เข้ามาฟื้นฟูทางด้านสิ่งแวดล้อมอาชีพและสังคมหลังจากการสร้างเขื่อนหัวนาซึ่งราษฎรมีความพึงพอใจและเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มสมาคมคนทามและกลุ่มอื่นๆที่เข้ามาร่วมโครงการ

            จากนั้นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือแนวทางทิศทางการพัฒนาฟื้นฟูวิถีชีวิตหลังจากการสร้างเขื่อนราษีไศลโดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยให้กับราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบไร่ละ 32,000 บาทปัจจุบันมีพื้นที่ที่จ่ายเงินชดเชยไปแล้ว 67,958 ไร่คงเหลือ 10,737 ไร่

     นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯโดยกรมชลประทานร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชนได้ร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาในอนาคต (ระยะ 10 ปี) แผนฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศลงบประมาณ 425,329,000 บาทแบ่งออกเป็น 1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร/ชุมชนในการพัฒนาอาชีพที่หลากหลายและสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3) ส่งเสริมการขับเคลื่อนความรู้พื้นที่ชุ่มน้ำทั้งระบบการศึกษาวิจัยและการถ่ายทอดความรู้ท้องถิ่นและความรู้ทางวิชาการและ 4) แผนอำนวยการและติดตามการดำเนินงานซึ่งแผนการดำเนินการจะเริ่มดำเนินการหลังจากเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแนวทางในการแก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

            "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้กำชับว่าปัญหาไหนสามารถทำได้ให้ทำทันทีการลงพื้นที่ในวันนี้จึงขอรับเรื่องจากพี่น้องประชาชนและขอรับปากว่าจะแก้ไขปัญหาและหาแนวทางแก้ไขให้เร็วที่สุด" นายธนา กล่าว

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง