นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมโครงการสัมมนาขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ภาคใต้
26 ก.ค. 2565
27
0
นายอรุณชัยพุทธเจริญผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมโครงการสัมมนาขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ภาคใต้

วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565

       นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 14 จังหวัด ภาคใต้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ภาคใต้ โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ รีสอร์ทแอนด์โฮเทล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

       โครงการสัมมนาขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และงานสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายรัฐบาลรองรับการเข้ายุค Next Normal เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ภาคใต้ โดยมีการแบ่งกลุ่มถอดบทเรียนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ และกลุ่มสารสนเทศการเกษตร 

         ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 ให้คำแนะนำกับผู้เข้าร่วมสัมมนา การทำงานของทุกกลุ่มฝ่ายของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มีความสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ตลอดจนภารกิจสำคัญต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ ทุกกลุ่มฝ่ายมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานเข้าด้วยกันเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ การบูรณาการของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้กลไกของคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช (Single Command Province : SCP) ในการบูรณาการการทำงานในระดับจังหวัด

         โดยในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ และบูรณาการร่วมกันของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภาคใต้ ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกนโยบาย และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในระดับพื้นที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง