พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามสถานการณ์ด้านการเกษตรและเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการ ที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ (ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM)
26 ก.ค. 2565
72
0
พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามสถานการณ์ด้านการเกษตรและเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการ ที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ (ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM)

วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

       พันจ่าเอก ประเสริฐ  มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านการเกษตรและเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการ ที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Clound Meeting โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบปฏิทินการตรวจราชการ และรับฟังแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการ ที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนำเสนอสรุปผลการดำเนินการจัดทำข้อมูลแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและเรื่องการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร (จังหวัดสุรินทร์) โดยในส่วนของการจัดทำข้อมูลแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลา และกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว้ และในส่วนของการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร (จังหวัดสุรินทร์) พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรเป็นรายย่อย พื้นที่ปลูกไม่มาก ยากต่อการรวบรวมทำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน และมีแหล่งแปรรูปในจังหวัดแต่เกษตรกรไม่สามารถปลูกสมุนไพรให้ได้ตามมาตรฐานและตามที่ต้องการ รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังขาดความรู้เรื่องการแปรรูป การระบบบริหารจัดการด้านตลาด และเครื่องจักรสำหรับการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรยังไม่เพียงพอ ตลอดจนการแปรรูป มีปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ไม่สามารถนำสมุนไพรแปรรูปหรือผลิตภัณฑ์นำไปจำหน่ายนอกชุมชน/พื้นที่ได้ 

       ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการได้ให้ข้อเสนอแนะโดยให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และยุทธศาสตร์ทุกระดับ โดยศึกษาแนวทางดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ที่ทางสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำขึ้น รวมถึงการนำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ โดยผลักดันเข้าสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละปี เพื่อให้การจัดทำโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดบรรลุตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้ และให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขับเคลื่อนเรื่องเมืองสมุนไพร ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์/แผนงานอย่างเป็นระบบ โดยหากพบปัญหาอุปสรรค ขอให้รายงานผู้ตรวจราชการ ทราบเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้จะมีการตรวจราชการและการขับเคลื่อนงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เขตที่ ๑๓ รอบที่ ๒ ในช่วงสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง