นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการเปิดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2565
26 ก.ค. 2565
44
0
นายอรุณชัยพุทธเจริญผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการเปิดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2565

       วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการเปิดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีประเด็นการพัฒนาตามแผนฯ ดังนี้

      1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

      2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

      3. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร

      4. บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

      5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

      ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้         

      1. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ควรพิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยง กับแผน 3 ระดับ ทั้งแผนระดับที่ 1 (แผนยุทธศาสตร์ชาติ) แผนระดับที่ 2 (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ , แผนการปฏิรูปประเทศ , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) และแผนระดับที่ 3 (แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2566 - 2570 , แผนพัฒนาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย , แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 , แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG , แผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ.2566-2570) เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

       2. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ควรมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนและภาคเกษตรกรในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากความต้องการและการแก้ปัญหาในพื้นที่    

       3. การนำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชไปสู่การปฏิบัติ โดยการนำแผนพัฒนาการเกษตร ฯ เป็นเครื่องมือในการขอสนับสนุนงบประมาณ ทั้งงบปกติ งบพัฒนาจังหวัด และงบกลุ่มจังหวัด เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตามที่กำหนดไว้

       โดยการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2565 ในครั้งนี้ สอดคล้องเชื่อมโยงตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็น ปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง