นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี
26 ก.ค. 2565
49
0
นางกุลฤดีพัฒนะอิ่มผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.

      นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป) เพื่อหารือข้อราชการด้านการเกษตรของจังหวัด  และจากนั้นเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม เรือนประชุมอยู่เย็นเป็นสุข (ประตู 1) ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (แอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรายสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดทั้ง 3 ด้าน คือ พืช ประมง และปศุสัตว์ (มะม่วง /พืชอาหารสัตว์ /กุ้งขาวแวนนาไม/ แพะ-แกะ)  ภาพรวมพบว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานฯ ราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกตลาด ไม่พบปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/การขับเคลื่อนการแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนา ดังนี้

       1.การขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าการเกษตรมูลค่าสูง นอกเหนือจากการวิเคราะห์สินค้าแล้ว ให้เพิ่มเติมการวิเคราะห์เกษตรกร และบริบทของพื้นที่ด้วย โดยการหาเฟ้นหาผู้นำเกษตรกรที่มีศักยภาพ และเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้ช่วยที่จะไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร เป็นแนวร่วมในการทำงาน และขับเคลื่อนไปพร้อมกับแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (2566-2570) จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในขับเคลื่อนในพื้นที่ฯได้อย่างสูง

       2.สมุนไพร เป็นสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ (สินค้าดาวรุ่ง) ในจังหวัด มี รพ.อู่ทอง เป็นผู้ผลิตรายใหญ่มีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากกว่า 100 ชนิด ขอให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนำข้อมูลผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วจากแหล่งต่างๆ มาต่อยอด ปรับปรุง พัฒนา และหากต้องการทุนวิจัยสามารถติดต่อได้ทั้งกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และ สวก.(สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง