นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
26 ก.ค. 2565
59
0
นางกุลฤดีพัฒนะอิ่มผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565  

       นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

      1) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานชนิดสินค้า “ข้าว” ณ แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (นายพิชิต เกียรติสมพร)โดย พันธุ์ข้าวที่ปลูก คือปทุมธานี1 , กข41 ,กข61 เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น รถไถ รถตีดิน ซึ่งมีการบริหารจัดการในด้านการให้บริการเครื่องจักรกลแก่สมาชิก การซ่อมบำรุงเป็นศูนย์ข้าวชุมชน แต่ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการสีข้าว เนื่องจากมีปัญหาเรื่องฝุ่นละออง แต่ยังคงมีการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มใช้ และจำหน่ายให้เกษตรกรทั่วไป และ เป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ใช้เทคโนโลยีในการผลิต ปัจจุบันจะใช้โดรนในการพ่นสารเพียงอย่างเดียว โดยก่อนหน้านี้ได้เคยเป็นแปลงสาธิตนาข้าวอัจฉริยะของกรมการข้าว ปัจจุบัน จำหน่ายผลผลิต เป็นข้าวเปลือกให้กับโรงสี และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้ภายในกลุ่ม และขายให้เกษตรกรทั่วไป

      2) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานชนิดสินค้า “ปลาสลิด” ณ ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสลิด นายบูรณ์ศิริ ปฤษณารุณ 249 ม.5 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า เนื้อที่ฟาร์ม 20 ไร่ ขนาดพื้นที่เลี้ยง  5 ไร่  ผลผลิต เฉลี่ย  750-800 กก./ไร่ อาชีพเดิมของนายบูรณ์ศิริ คือทำนาผักบุ้ง เริ่มเลี้ยงปลาสลิด ปี 2564 โดยเข้าร่วมโครงการวิจัย กับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปลาสลิดดอนกำยาน เป็นปลาสลิดอัตลักษณ์ของสุพรรณบุรี รสชาติดี และมีไขมันน้อยซึ่งแตกต่างกับปลาสลิดในแหล่งอื่นๆ และเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย ต้นทุนต่ำ มีความอดทนสูง เกษตรกรสามารถเพาะพันธุ์เองได้ และเป็นสินค้าที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่งเสริมมีการขอขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง