นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการและขับเคลื่อนงานแบบบูรณการงาน กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ของจังหวัดนครสวรรค์
1 ส.ค. 2565
20
0
นายชาตรีบุญนาคผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการและขับเคลื่อนงานแบบบูรณการงาน กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ของจังหวัดนครสวรรค์

          วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ของจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากกรมต่างๆ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (แอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุม 2 สำนักตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          โดยการประชุมฯ ประกอบด้วย การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ และการรายงานข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ รายสินค้า ได้แก่ ข้าว โคเนื้อ และ ปลาดุก 

          ปัญหา อุปสรรคที่ตรวจพบ มีดังนี้

ต้นทุนการผลิตมีอัตราการปรับตัวที่สูงขึ้น มาจากปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น อาหารสัตว์ มีราคาสูงขึ้น รวมทั้ง ราคาผลผลิตมีความผันผวน ไม่แน่นอน

          ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการ กษ. ได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประชุมฯ ดังนี้

1) ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2) ขอให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการผลิตข้าวครบวงจรของจังหวัด และให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าวอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน การให้องค์ความรู้แก่อาสาสมัครเกษตรเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ หรือสารชีวภัณฑ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

 3) ขอให้ประมงจังหวัดดำเนินการสำรวจและวางแผนการสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับพื้นที่เลี้ยงปลาดุก ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตอาหารไว้ใช้เอง เพื่อเป็นการลดต้นทุน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า

 4) ขอให้สหกรณ์จังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาช่องทางการตลาด ให้ชัดเจน และเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริม สนับสนุนการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง