นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี
2 ส.ค. 2565
82
0
นางกุลฤดีพัฒนะอิ่มผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

       ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม) เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (แอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรายสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดทั้ง 3 ด้าน คือ พืช ประมง และปศุสัตว์ (มันสำปะหลัง ทุเรียน กุ้งก้ามกราม และไก่เนื้อ) และรับทราบ 1. ความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 2 .ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (ประจำปี พ.ศ.2566-2570 ) สรุปในภาพรวมผลการขับเคลื่อนตามรายชนิดสินค้าจังหวัดสมุทรสาคร พบว่าภาพรวมของสินค้าเป็นไปตามกลไกตลาด  ข้อเสนอแนะ/การขับเคลื่อนการแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนา ดังนี้

       1.พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และภาคตะวันตกของไทย เป็นแหล่งสำคัญในการทำอาชีพปศุสัตว์ ทั้งโคเนื้อ โคนม ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการลดต้นทุนอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร เห็นควรให้ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันบูรณาการการทำงานในพื้นที่ และเป็นโซ่ข้อกลางให้ผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ และผู้เลี้ยงโค มาพบกันและตัดพ่อค้าคนกลางออกจากระบบ

       2.ปัจจุบัน พบว่า Smart Farmer /Young Smart Farmer  แต่ละชนิดสินค้ายังมีสัดส่วนน้อย บางสินค้าไม่มีและเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้สูงอายุ เห็นควรเกษตรจังหวัดและหน่วยงานบูรณาการเร่งรัดการพัฒนา Smart Farmer /Young Smart Farmer ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละชนิดสินค้า ควบคู่กับการพัฒนาสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญ

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง