นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการและขับเคลื่อนงานแบบบูรณการงาน ฯ ปี 2565 รอบที่ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่
4 ส.ค. 2565
100
0
นายชาตรีบุญนาคผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการและขับเคลื่อนงานแบบบูรณการงาน ฯ ปี 2565 รอบที่ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่

          วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากกรมต่างๆ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (แอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุม 1403 สำนักตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการประชุมฯ ประกอบด้วย การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และการรายงานข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ รายสินค้า ได้แก่ ลำไย ไก่พื้นเมือง และ ปลานิล

          ปัญหา อุปสรรคที่ตรวจพบ มีดังนี้

                ไก่พื้นเมือง : มีเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินด้านการรับรองมาตรฐานไม่เพียงพอ เนื่องจากจำนวนฟาร์มที่ได้รับรองทั้งจังหวัดมีจำนวนมาก/ การป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ทุรกันดารค่อนข้างยากลำบาก/ เกษตรกรเจ้าของ ศพก.เลิกเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้/ เกษตรกรบางรายยังไม่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในฟาร์มได้

                ปลานิล : ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น (อาหารปลา) แต่ราคาปลาเท่าเดิม

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการ กษ. ได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประชุมฯ ดังนี้

          1) ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานโครงการให้ทันตามกำหนดระยะเวลาและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย

          2) ขอให้ทุกหน่วยงานใช้แนวทางส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีเป้าหมายใน 5 ด้าน คือ การลดต้นทุนการผลิต, การเพิ่มผลผลิต, การพัฒนาคุณภาพ, การตลาด และการบริหารจัดการ

          3) ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง รวมทั้งสนับสนุนให้มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้น

          4) ขอให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนในการกระจายผลผลิตลำไยออกนอกพื้นที่ให้มากที่สุด โดยอาจประสานหน่วยงานต่างๆ เช่น ธ.ก.ส., พาณิชย์, ไปรษณีย์ไทย เข้ามาช่วยสนับสนุนในการกระจายผลผลิต

          5) ขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อน BCG Model ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง