พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
2 ส.ค. 2565
113
0
พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

  วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

   พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีนายประยูร  อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้รับทราบ

  ๑. แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ (ลำไย) ปี ๒๕๖๕ ซึ่งในปี ๒๕๖๕ ลำไยทั้งในฤดูและนอกฤดู รวม ๑,๐๔๙,๕๒๓ ตัน มีแผนบริหารจัดการ ๗๖๔,๗๗๗ ตัน โดยมีการกระจายภายในประเทศ ส่งออก และแปรรูป  

  ๒. รายงานสถานการณ์ลำไยภาคเหนือ สถานการณ์การผลิต การตลาด ราคา ประจำวัน  โดยในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน จะมีผลผลิตลำไยออกมากที่สุด  

 ๓. ปัญหาผลผลิตลำไยภาคเหนือ ๘ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดตาก ซึ่งพบว่ามีปัญหาในด้านการผลิตและตลาด ราคาตกต่ำ ขาดแรงงาน ระบบขนส่ง และปัญหาเชิงพื้นที่ปลูก 

  นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณา วางแนวทางการกระจายผลผลิต (ลำไย) ออกนอกแหล่งผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ ปี ๒๕๖๕ กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ และแผนกระจายผลผลิตลำไย (ช่วงพีค) ซึ่งทั้ง ๘ จังหวัด จะมีผลผลิตลำไยในเดือนสิงหาคม จำนวน ๓๗๗,๕๖๗ ตัน ซึ่งที่ประชุมได้ให้มอบหมายให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ทั้ง ๘ จังหวัด บริหารจัดการผลผลิตดังกล่าวทั้งในเรื่องการกระจายผลผลิตและในเรื่องราคารวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการค้าภายใน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการช่วย กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ไปสู่หน่วยงานและเครือข่ายที่ตนเองรับผิดชอบเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยอีกช่องทางหนึ่ง

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง