นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ของจังหวัดอุตรดิตถ
4 ส.ค. 2565
89
0
นายขจรเราประเสริฐผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ของจังหวัดอุตรดิตถ

       วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากกรมต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (แอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting) โดยการประชุมฯ ประกอบด้วย การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และการรายงานข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด รายสินค้า ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไก่ไข่ และ ปลานิล

ปัญหา อุปสรรคที่ตรวจพบ มีดังนี้

     1. สินค้าเกษตร ข้าว : ต้นทุนการผลิตสูงและราคาข้าวที่ได้การรับรองมาตรฐานไม่ต่างจากราคาข้าวทั่วไป

     2. สินค้าเกษตร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  : ต้นทุนการผลิตสูงและเกษตรกรยังไม่มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้เอง ท าให้ยังต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ จากบริษัทเอกชน

     3. สินค้าเกษตร ไก่ไข่  : ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์มีราคาสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสงครามระหว่างประเทศรัสเซีย กับยูเครน 

     4. สินค้าเกษตร ปลานิล : แหล่งผลิตส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้ไม่สามารถควบคุมปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตได้ ราคาต้นทุนการผลิตอาหารค่อนข้างสูง เกษตรกรยังไม่สนใจการแปรรูปผลผลิต ราคาผลผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานไม่มีความแตกต่างกับราคาผลผลิตทั่วไป การจำหน่ายสินค้าปลานิลในห้างหรือ Modern trade มีการวางเครดิตหลายวัน ทำให้เกษตรกรไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการ กษ. ได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประชุมฯ ดังนี้

      1) ขอให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดรายงานผลการตรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับงบประมาณภายใต้ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และเสนอความเห็นในการประชุมคราวต่อไป

      2) ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตสินค้าทั้งพืช สัตว์และประมง 

การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง3) ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง