ประชุมการซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องการใช้งานระบบ TPMAP (ด้านการเกษตร)
5 ส.ค. 2565
44
0
ประชุมการซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องการใช้งานระบบ
ประชุมการซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องการใช้งานระบบ TPMAP (ด้านการเกษตร)

   พิรุณสาร ประชุมการซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องการใช้งานระบบ TPMAP          

(ด้านการเกษตร)

 

 

พิรุณสาร วันนี้  5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางณัฐธัญ กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมการซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องการใช้งานระบบ TPMAP (ด้านการเกษตร) ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Meeting Zoom ณ ห้องประชุมพระพิรุณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อสรุปข้อมูลครัวเรือนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ TPMAP ปี 2565 จังหวัดอ่างทอง มิติที่ 4 มิติด้านรายได้  การรายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ด้านการเกษตร การซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องการใช้ระบบ TPMAP และพิจารณาการรายงานผลการให้ความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนด้านการเกษตร เป็นต้

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง