"เกษตรฯ" จับมือ "พาณิชย์" ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน "ยุทธศาสตร์ข้าวไทย" ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
2 ส.ค. 2565
425
0
ข้าวไทย
เกษตรฯจับมือพาณิชย์ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
"เกษตรฯ" จับมือ "พาณิชย์" ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน "ยุทธศาสตร์ข้าวไทย" ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

       ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563 ตามที่กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์เสนอ ภายใต้หลักการ "ตลาดนำการผลิต" โดยมีพันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการตลาดต่างประเทศ 2) ด้านตลาดภายในประเทศ 3) ด้านการผลิต และ 4) ด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปและนวัตกรรมจากข้าว เพื่อเชื่อมโยงความต้องการของตลาดกับภาคการผลิตให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันและสอดรับกันอย่างเป็นระบบนั้น

     "สำหรับการติดตามความก้าวหน้าและการหารือในวันนี้ มี 3 ประเด็น คือ 1) การดำเนินการพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยการจัดประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านการผลิตที่มีเป้าหมายต้องได้พันธุ์ข้าวใหม่ 12 พันธุ์ ภายใน 5 ปี และได้มีการจัดโครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ประกาศผลการประกวด และได้ข้าวพันธุ์ใหม่ 6 สายพันธุ์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการขอรับรองพันธุ์พืชและขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวให้เรียบร้อยก่อนเข้าสู่กระบวนการอื่นๆ ตามขั้นตอนต่อไป 2) การจัดประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ซึ่งได้ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปแล้ว เมื่อ 15 กรกฎาคม 2565 โดยขอความร่วมมือกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการประกวดในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตรวจสอบประวัติพันธุกรรม การกำหนดรหัสตัวอย่างพันธุ์ข้าวที่ผ่านการตรวจสอบ การกระจายตัวอย่างพันธุ์ข้าวไปยังแปลงนาทดลองเพื่อลงเพาะกล้าข้าว เป็นต้น และ 3) การเพิ่มจำนวนหน่วยตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรม (DNA) ข้าวหอมมะลิไทย เพื่อเปิดให้บริการตรวจสอบ DNA ข้าวหอมมะลิไทยในเชิงพาณิชย์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ขอให้กรมการข้าวพิจารณาเพิ่มหน่วยตรวจสอบ DNA ในพื้นที่ส่วนกลางด้วย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งตัวอย่างของผู้ประกอบการ ซึ่งกรมการข้าวอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าว และจะเร่งดำเนินการ รวมถึงแจ้งความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสต่อไป" ปลัดเกษตร กล่าว.

 

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง