ความสำเร็จของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของการปฏิรูประบบราชการ ในระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2561 - 2565)
20 ก.ย. 2565
833
0

         จากการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ตระหนักว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีส่วนร่วมที่สำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให้ระบบราชการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จึงได้ขอบคุณผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้ง ร่วมยินดีกับผลสำเร็จของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ร่วมกันปฏิรูประบบราชการในครั้งนี้ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าและผลการดำเนินการตามกรอบการปฏิรูปที่สำคัญ จัดทำ และเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) “5 ปีปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2561 - 2565)” รวมทั้ง ผลงานที่สร้างความสำเร็จของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรทุกคนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างทั่วถึง มีรายละเอียดดังนี้

opsmoac_5y

moac_5y

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

เอกสาร 5 ปีปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2561 - 2565)

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง