นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3 ก.พ. 2565
599
584
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้ง ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และธรรมาภิบาลของหน่วยงาภาครัฐ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและวางในในการปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง