ปลัดเกษตรฯ เข้าร่วมฟังนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ในโอกาสครบรอบ 49 ปี คล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. พร้อมชูแนวคิด“Fast Forward To the Future พลิกโฉม เพิ่มมูลค่า มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน”
6 มี.ค. 2567
114
0
ปลัดเกษตรฯเข้าร่วมฟังนโยบายแก่เจ้าหน้าที่
ปลัดเกษตรฯ เข้าร่วมฟังนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ในโอกาสครบรอบ 49 ปี คล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. พร้อมชูแนวคิด“Fast Forward To the Future พลิกโฉม เพิ่มมูลค่า มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

ปลัดเกษตรฯ เข้าร่วมฟังนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ในโอกาสครบรอบ 49 ปี คล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. พร้อมชูแนวคิด“Fast Forward To the Future พลิกโฉม เพิ่มมูลค่า มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

     ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานวันคล้าย
วันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครบรอบ 49 ปี พร้อมมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 รางวัล Talent of the year ประจำปี พ.ศ. 2566 รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 49 ปี (ส.ป.ก.) รางวัลชนะเลิศเรียงความเนื่องในวันคล้ายสถาปนา ครอบรอบ 49 ปี รางวัลหน่วยงานยกย่องเชิดชูเกียรติและบุคคลที่ร่วมสร้างผลงานต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2567 และรางวัลชนะเลิศสื่อคุณธรรมในการป้องกัน การทุจริต ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ในรูปแบบ Digital โดยมี นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ว่า “ตลอดระยะเวลา 49 ปี ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ส.ป.ก. ในการดำเนินภารกิจไปสู่เป้าหมายขององค์กร เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยเฉพาะการดำเนินการเปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงและพัฒนาสิทธิในที่ดินเกษตรกรรม สร้างความมั่นคงในการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยให้เกษตรกร สามารถเติบโตและแข่งขันต่อไปได้ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยให้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ยึดถือกฎหมาย และประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญ เพื่อให้ภาคการเกษตรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนด้วย”

     ด้าน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2566 ส.ป.ก. ทำการจัดที่ดินและมอบ ส.ป.ก. 4-01 ไปแล้ว 251,693 ไร่ 25,441 ราย ออกโฉนดเพื่อการเกษตรทั่วประเทศ 67 จังหวัด 28,815 ฉบับ เกษตรกร 24,776 ราย พื้นที่ 236,278 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567) ทั้งนี้ มีการใช้เทคโนโลยีแผนที่มาใช้สนับสนุนการปฏิรูปที่ดิน เช่น โดรน RTK และ GIS เป็นต้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2567 มีการสร้างคลองส่งน้ำ 4 แห่ง ขุดลอกแหล่งน้ำ 85 แห่ง โรงสูบน้ำ 2 แห่ง ฝายชะลอน้ำชั่วคราว 1085 ฝาย ถนน 70 เส้น บ่อบาดาลและระสูบน้ำโซล่าร์เซลล์ 49 แห่ง เป็นต้น โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2562 - 2566) กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้อนุมัติเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ำไปแล้วทั้งสิ้น 203,760,820 บาท กระจายในพื้นที่ทั้ง 4 ภาค 54 จังหวัด นอกจากนั้นในการพัฒนาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ การพัฒนาการผลิตและจัดการฟาร์ม การพัฒนาการผลิตและการแปรรูป การพัฒนาการตลาด การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม รวมถึงพัฒนาด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตและสินค้า เช่น การรับรอง GAP และการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

     สำหรับงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 49 ปี มีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2567 ประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการแนวคิด “Fast Forward To the Future พลิกโฉม เพิ่มมูลค่า มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งมีการแสดงผลงานการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านกิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพเพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ เผยแพร่ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพต่อไป และยังมีกิจกรรมการแสดงสินค้าเกษตรจากภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ  

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง