ปลัดเกษตรฯ ร่วมเตรียมทำสงครามกับที่ดินเถื่อนในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ หลัง One Map แล้วเสร็จ
8 มี.ค. 2567
130
0
ปลัดเกษตรฯร่วมเตรียมทำสงครามกับที่ดินเถื่อนในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ
ปลัดเกษตรฯ ร่วมเตรียมทำสงครามกับที่ดินเถื่อนในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ หลัง One Map แล้วเสร็จ

ปลัดเกษตรฯ ร่วมเตรียมทำสงครามกับที่ดินเถื่อนในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ หลัง One Map แล้วเสร็จ

    ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ว่า จากกรณีข้อพิพาทแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ประชุม คปก. จึงมีมติเห็นชอบหลักการในการตรวจสอบเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยจะดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน จาก ส.ป.ก. ไปแล้ว จำนวน 36,498,883 ไร่ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ประกอบไปด้วยหน่วยงานในระดับท้องถิ่น เกษตรกร และภาคประชาชน ทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อและตรวจสอบการถือครองที่ดินฯ จากฐานข้อมูลของรัฐ เพื่อพิจารณาและสรุปผลการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวว่าถือครองโดยเกษตรกรตัวจริง และตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดที่ดินหรือไม่

      จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในระดับที่สูงขึ้น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาองค์ประกอบและรายละเอียดของคณะกรรมการฯ โดยจะมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิด ภายหลังได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ในชั้นต้นแล้ว ซึ่งหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนในการกระทำความผิด จะลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นสูงสุดทันที รวมทั้งผู้สวมสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ไม่ใช่เกษตรกรอีกด้วย ทั้งนี้ ให้รอคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ดำเนินการแล้วเสร็จ กระทรวงเกษตรฯ โดย ส.ป.ก. พร้อมเปิดศึกทำสงครามกับที่ดินเถื่อนในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศทันที

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง