ปลัดเกษตรฯ ร่วมแถลงข่าว “หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5”
13 มี.ค. 2567
217
0
ปลัดเกษตรฯร่วมแถลงข่าว“หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง
ปลัดเกษตรฯ ร่วมแถลงข่าว “หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5”

ปลัดเกษตรฯ ร่วมแถลงข่าว “หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5”

      ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมแถลงข่าว “หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5” โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการแถลงข่าว ณ ห้อง 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นโอกาสและให้ความสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรไทย โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน จึงได้จัดทำหลักสูตรเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำระดับสูงให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการเกษตร รวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ระหว่างผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในรูปแบบ “ประชารัฐ” เพื่อมุ่งสู่การทำเกษตรวิถีใหม่

      หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง หรือ วกส. จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างเกษตรกร ผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐ และเอกชน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ สร้างเครือข่ายธุรกิจต้านการเกษตรในระยะยาว และการยกระดับและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งกระตุ้นการสร้างเศรษฐกิจรากฐานให้มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารชั้นนำ ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรของประเทศ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือ และการประสานงานร่วมกันระหว่างภาคีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรเพื่อเป้าหมายในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติ รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

      ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นโอกาส และให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของหลักสูตร วกส. และผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกท่าน จะได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็งเพิ่มศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง